بازاریابی محتوا چیست و چه کاربردی دارد ؟

اگر خواسته ی ما این باشد که در ابتدای کار تعریفی کوتاه و ساده از بازاریابی محتوا ارائه دهیم باید این نوع جدید از بازاریابی را یک راهکار بازاریابی برای تولید و انتشار محتوای ارزشمند و مرتبط به منظور تصاحب ، جذب و درگیر نمودن گروه هدف با هدف ایجاد ارزش از این گروه بدانیم . در واقع و در حال حاضر شما در معرض بازاریابس محتوایی پایگاه جامع نیازمندی های کشور « نیازگرد » قرار گرفتید .

به بیان دیگر نیازگرد تلاش کرده تا با ایجاد محتوای با ارزش و مرتبط با بحث های فروش ، تبلیغات و بازاریابی با جامعه ی هدف خود که فروشندگان ، صاحبان صنایع ، بازاریابان و همچنین کسانی که به هر نوع در ضمینه ی خرید یا فروش فعالیت دارند ارتباطی کار آمد و تاثیر گذار ایجاد کند که این خود نمونه ای دقیق از بازاریاب محتوایی میباشد .

در قسمت های بعدی از سری مقالات بازاریابی به توضیحات کامل و دقیقتری خواهیم پرداخت ...

با ما هممراه باشید .