info [at] niazgard.com 09385559080

ثبت آگهی در سایت نیازگرد رایگان میباشد و آگهی های ویژه دارای امکانات اختصاصی می باشند ، با ثبت آگهی ویژه آگهی شما بیشتر و بهتر نمایش داده خواهد شد ودر موتورهای جستجو نیز در نتیجه های بالاتری قرار خواهد گرفت

نیازگرد

پایگاه جامع نیازمندی های روز

کتاب تکنیک های آماری در مقالات ISI

کتاب تکنیک های آماری در مقالات ISI

آگهی رایگان
  •  email
  • email
  •    فارس شیراز
  • آموزش خدمات آموزشی
  • 77 بازدید
  • تاریخ ثبت آگهی : ۱۳۹۶/۰۵/۰۴
  • آخرین بروز رسانی : ۱۳۹۶/۰۵/۰۴
  • شیراز خیابان برق کوچه 1 موسسه چشم انداز

کتاب تکنیک های آماری در مقالات ISI

مولفان: سعید جوی زاده، الهام شمس آبادی، سارا کاویانی، عطرین ابراهیمی

تلفن سفارش : 09382252774-07132341477

آدرس: شیراز-خیابان برق، کوچه 1 موسسه چشم انداز

پست الکترونیک:

Sjavizadeh@yahoo.com

وب سایت:                       

www.gisland.org

 

فهرست مطالب

فصل اول 

مواد و روش ها در مقالات علمی              

1-1          مقدمه      

1-2 مواد و روش‌ها (MATERIALS AND METHODS)      

1-2-1 معرفی پروژه 

1-2-2 روش شناسی

1-2-2-1  تفاوت طرح تحقیق (RESEARCH DESIGN) و روش تحقیق (RESEARCH METHOD) در مقاله نویسی            

1-2-3  ابزار پژوهش

1-2-4  جامعه پژوهش             

1-2-5 محدوده و محدودیت ها

1-3  شکل ارائه اطلاعات روش شناختی   

1-4 سازماندهی مواد و روشها  

1-4-1 چند نکته در نگارش مواد و روش ها:            

1-5  نتایج یا یافته ها (RESULTS/ FINDINGS) 

1-5-1 ساختار نتایج یا یافته ها               

1-5-1-1 یافته ها و نتایج توصیفی           

1-5-1-2 یافته ها و نتایج استنباطی و تحلیلی         

1-5-2  ارائه نتایج یا یافته ها   

1-5-2-1 ارائه نتایج به صورت جدا           

1-5-2-2 ارائه نتایج به صورت مجتمع      

1-5-3 چگونگی ارائه نتایج یا یافته ها       

1-6 بحث (DISCISSION)     

1-6-1 ساختار بحث و نتیجه گیری         

1-7  روش انجام پروژه های آماری          

1-7-1  مشورت با نخبگان و کارشناسان  

1-7-2  بیان اهداف موضوع      

1-7-3فرضیه سازی 

1-7-4  جمع آوری داده ها:     

1-7-5  طبقه بندی داده ها     

1-7-6 اننخاب روش

1-7-7  انتخاب نرم افزار           

1-7-8وارد کردن داده ها        

1-7-9  بازسازی داده ها          

1-7-10 تجزیه و تحلیل داده ها               

1-7-11 نمایش       

1-7-12 تصمیم گیری و مدلسازی          

1-8 نقش آمار در مراحل اساسی پژوهش علمی       

فصل دوم 

2-1 ابزار جمع آوری اطلاعات (RESEARCH TOOLS):         

2-1-1 استفاده از اطلاعات و مدارک موجود            

2-1-2 مشاهده        

2-1-3 مصاحبه       

2-1-4 پرسشنامه    

2-1-4-1 طبقه بندی بر اساس ماهیت پرسشنامه    

2-1-4-2 طبقه بندی بر اساس نحوه اجرا 

2-1-5 استفاده از امکانات آزمایشگاهی    

2-2 جمع آوری دادهها           

2-3 جمعیت (جامعه) آماری    

2-4 نمونه آماری     

2-4-1  نحوه محاسبه حجم نمونه آماری 

2-4-2 نحوه محاسبه حجم نمونه با جدول مورگان  

2-4-3 نحوه محاسبه حجم نمونه با استفاده از روش نمونه گیری             

2-5 آشنایی با انواع مختلف نمونه گیری  

2-5-1 نمونه گیری تصادفی با طبقه بندی               

2-5-2 نمونه گیری خوشه ای  

2-5-3 نمونه گیری قضاوتی یا تعمدی     

2-5-4 نمونه گیری در دسترس یا داوطلبانه            

2-6 روایی پرسش نامه             

2-7 پایایی پرسش نامه            

فصل سوم

آمار توصیفی            

3-1  آمار توصیفی (DESCRIPTIVE STATISTICS)              

3-2 جمعیت            

3-3 نمونه

3-4 صف منظم داده ها           

3-5 شاخص های مرکزی(MEASURES OF CENTRAL TENDENCY)             

3-5-1  میانگین       

3-5-1-1 میانگین حسابی(ARITHMETIC MEAN)             

3-5-1-2 میانگین وزنی(WEIGHTED MEAN)    

3-5-1-3 میانگین هندسی(GEOMETRIC MEAN)              77

3-5-1-4 میانگین همساز(توافقی) (HARMONIC MEAN) 

3-5-2 میانه (MEDIAN)       

3-5-3  مد (MODE)             

3-6 شاخص های پراکندگی(COEFFICIENT OF DISPERSION)      

3-6-1 دامنه تغییرات              

3-6-2 انحراف چارکی              

3-6-3 انحراف متوسط             

3-6-4 واریانس        

3-6-5 انحراف معیار:(STANDARD DIVESION)

3-7 نمودارها(DIAGRAMS) 

3-7-1 نمودار پراکنش(SCATTER PLOT)             

3-7-2 نمودار میله ای(BAR GRAPH)  

3-7-3  نمودار مستطیلی- هیستوگرام(HISTOGRAM)        

3-7-4 نمودار چندبر فراوانی(پلیگون)       

3-7-5 نمودار دایرهای(PIE DIAGRAM)             

3-7-6  نمودار پارتو 

3-8 جداول در آمار توصیفی    

3-8-1 جدول توزیع فراوانی(FREQUENCY TABLE)            

فصل چهارم             

4-1 آمار استنباطی 

4-2 احتمال            

4-3 به کار گيري تئوري احتمالات در استنباط آماري            

4-3-1 آزمون فرض 

4-4 آزمون‌های آمار استنباطی

4-4-1 آزمون‌های پارامتریک آمار استنباطی           

4-4-2 آزمون‌های ناپارامتریک آمار استنباطی         

4-4-3 خلاصه آزمونهاي پارامتريک         

4-4-4 خلاصه آزمونهاي ناپارامتريک       

4-5 رگرسیون         

4-5-1 متغیر وابسته و متغیر مستقل       

4-5-2 رگرسیون خطی ساده  

4-5-3رگرسیون خطی چندگانه              

4-6 همبستگی        

4-6-1 مقدار همبستگی           

فصل پنجم              

5-1 معرفی نرم افزارهای آماری               

5-2   نرم افزار SPSS               

5-3 نرم افزار MINITAB        

5-3-1 قابلیت‌های کلیدی نرم‌افزار MINITAB        

5-3-2 تحلیل‌های آماری با نرم افزار متلب(MATLAB)          

5-4 نرم‌افزار SAS    

5-5 نرم افزار R        

5-6 نرم افزار PHSTAT           

5-7 نرم افزار SIGMAPLOT  

5-8 نرم افزار S PLUS             

5-9 نرم افزار DE     

5-10 نرم افزار PQ METHOD               

5-11 نرم افزار  STATISTICA

5-12 مقایسه نرم افزارهای آماری پرکاربرد              

فصل ششم              

تکنیک های آماری در SPSS  

6-1 آمار توصیفی    

6-2 رسم نمودار هیستوگرام و منحنی نرمال برای تشخیص نرمال بودن دادهها       

6-3 روش تحلیلی    

6-4 کاربرد استفاده از آزمون کولموگروف اسمیرنوف و آزمون شایپرو ویلک            

6-5 نمودار ساقه و برگ           

6-7 نمودار Q-Q PLOT          

6-8 تبدیل باکس کاکس در SPSS      

6-9 شدت همبستگی              

6-10 ملاحظات انتخاب مدل در رگرسیون چند گانه               

6-11آزمون مقایسه میانگین در دو گروه مستقل     

6-12 آزمون مقایسه میانگین در گروه جفتی           

6-13آموزش تحلیل واریانس یک راهه (ANOVA) در SPSS  

6-14 تحلیل واریانس با اندازه گیریهای مکرر (ANOVA WITH REPEATED MEASURE)

فهرست منابع